Logo LHG

LEUVENS
HISTORISCH
GENOOTSCHAP

Logo LHG
E-mail CONTACT LHG
MONUMENTENZORG en ARTIKELS

In deze rubriek zijn een aantal onderwerpen opgenomen die in de actualiteit staan, samen met plekken waar nog waardevol erfgoed aanwezig is en gevaar loopt te verdwijnen. Een korte uitleg wordt telkens aangevuld met artikels en documentatie die kan aangeklikt worden.

Reacties of inlichtingen over een onderwerp kunnen steeds via e-mail via de knop 'contact LHG' (linksboven) overgemaakt worden aan het LHG. Anonimiteit wordt op uitdrukkelijke aanvraag gerespecteerd.Logo LHG
Voormalige brouwerij-pand Vrieslandt

Logo LHG
Detail interieur dakgebinte pand Vrieslandt

Logo LHG
Plan Jobard met ligging pand Brusselsestraat Leuven

TEGEN DE AFBRAAK VAN HET HISTORISCH PAND 'VRIESLANDT'(Voormalig brouwerijgebouw)

Tijdens het openbaar onderzoek, naar aanleiding van de bouwaanvraag voor de sloop van het historisch waardevol pand en oprichting opbrangstgebouw met studio's, heeft het LHG een bezwaarschrift ingediend.

Niet alleen het LHG maar ook vele andere Leuvenaars, bekommerd om hun eigen waardevol patrimonium, namen contact op met het LHG en maakten eveneens hun bezwaar over aan de stad Leuven.

Zowel het unieke cultuur-historische belang als de bouwhistorische waarde liggen aan de grondslag voor een noodzakelijk behoud van dit pand. Niet alleen is het exterieur met zijn duidelijk gelede opbouw een voorbeeld van een eeconomisch verantwoord bouwwerk uit zijn tijd maar is ook het interieur met de nog vele intacte typische moerbalken een voorbeeld van stapelbouw uit het verleden.

Ook is de ontmantelen van de historische 'Steenstraete' een stap te ver en is dit pand één van de laatste overgebleven laat-middeleeeuwse gebouwen ter hoogte van de ringmuur.

De bestemming van een groot aantal studenten-studio's gaat in tegen de voorschriften van de stad om het bestaand wonen als dusdanig kwalitatief te behouden.

Het evenwichtig aanvullen met een nieuwbouwgedeelte in de zijstraat kan als alterantief voor de geplande sloop een nieuw harmonieus evenwicht vormen tussen oud en nieuw in deze historische omgeving.

We wachten het resultaat af van de reactie van de projectontwikkelaar op de voorlopige weigering, die de stad Leuven heeft afgeleverd. De weigering is een goed teken, een kentering in de visie? Laat ons dit hopen!

Brief en bezwaarschrift tegen afbraak bouwerij-pand Vrieslandt, Brusselsestrtaat te Leuven
Documentatie tegen de afbraak van oude brouwerij-pand Vrieslandt in de Brusselsetraat te Leuven


Logo LHG
Een grondig archeologisch onderzoek
op het Fochplein
In het centrum van historisch Leuven


EEN ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK EEN NOODZAAK ALS HISTORISCHE STAD LEUVEN

Vandaag is er een bijzondere stilzwijgendheid naar een archeologische onderzoekbij gelegenheid van de herinrichting en graafwerken op het Fochplein, zelfs in onze ‘vrije pers.
Bij de recente bekendmaking door ons stadsbestuur van de groots opgezette inrichtingswerken op het Fochplein, geen woord over de verplichte aanpak van archeologische werken!

Het LHG heeft gelukkig ook vele interessante foto’s kunnen maken bij de 3 proefgravingen op het Fochplein en heeft ter plaatse een aantal interessante relicten kunnen zien. (cfr.foto)

In een aangetekend schrijven maakte het LHG een uitgebreid dossier van het Fochplein met foto-opnames over aan de Burgemeester en schepenen en het VIOE, en stelde het LHG dat het niet wettelijk kan en mag blijven bij enkele kleine steekproeven maar maakte het LHG een pleidooi over aan het Leuvens Stadsbestuur om een grondige archeologische aanpak te organiseren. (zie LHG-nieuwsbrief 22 - 2009)

Archeologie op het Fochplein een noodzaak. Brief van het LHG aan de stad Leuven
Archeologie op het Fochplein, een uitgebreid dossier als bijdrage van het LHG voor grondige archeologie
Archeologie in Gent ... en op het Fochplein in Leuven?Logo LHG
kraagstenen gevonden in site mouterij Artois

Logo LHG
fragment gevel stadhuis Leuven

Logo LHG
fragment kraagsteen gevel stadhuis Leuven

KORTE GESCHIEDENIS van de gemelde VONDST VAN KRAAGSTENEN van het stadhuis van Leuven in de mouterij van de brouwerij ARTOIS

In het vooruitzicht van de realisatie van een nieuw project op de plaats van de oude mouterij van de brouwerij Artois werden voorbereidende ontmantelingswerken uitgevoerd. De mouterij was niet meer in gebruik sinds de overheveling van de activiteiten op de nieuwe locatie. Ze werd gebruikt als depot voor allerlei materiaal.

Bij de recente opkuis en het vrijmaken van het gelijkvloers voor verdere ontmanteling van de gebouwen kwamen een aantal kraagstenen, gestapeld op paletten, te ‘voorschijn’.
Deze vondst werd op woensdag 29 mei gemeld aan het Leuvens Historisch Genootschap, dat als meldpunt het vertrouwen geniet van Leuvenaars die bekommerd zijn om hun patrimonium. Dit mocht zeker niet ‘verdwijnen’ bij de afbraak.
Na een kort onderzoek naar de mogelijke situering van andere restanten, verspreid over de verschillende stapelplaatsen en de bevestiging van de huidige localisering, werd geopteerd om op donderdag, één dag later, de Stad Leuven direct op de hoogte te brengen van deze ‘vreemde’ locatie van de verzameling kraagstenen. Bij een eerste navraag bleek niemand de afgelegde weg te kunnen duiden.

Via discrete contacten vanuit het LHG met de eigenaar en werfverantwoordelijken, werden afspraken gemaakt over de verdere aanpak. Bij de eerste opname werd in overleg met de respectievelijke verantwoordelijke van de eigenaar en met de Schepen van Monumentenzorg en Conservator van de stad Leuven beslist om de beelden terug onder te brengen in een depot van de stad Leuven.
Het eerste onderzoek gaf aanduidingen dat de kraagstenen, met de rijk gedecoreerde taferelen uit het Oud en Nieuw Testament, zouden dateren uit de restauratieperiode van de 19de eeuw. Verder onderzoek zal dit uitwijzen en of het restanten zijn uit steen of plaaster. Een mysterieus en boeiend verhaal dat zeker een vervolg krijgt.

Voor meer uitleg over de geschiedenis van de realisatie en de restauraties van de kraagstenen op de gevel van het stadhuis te Leuven verwijzen we naar de publicatie van het jaarboek 1997 van GOKLO ‘Een Leuvense Bijbel in Steen’.

Meer info over de verdere aanpak rond dit kraagstenenproject volgt en voor de identificatie met uitleg is de nieuwe documentenmap te koop aan 10€/20€.

Bijlage:

Artikel uit Het Nieuwsblad d.d. 8 mei 2009
Artikel uit de nieuwsbrief 2009-2Logo LHG
Ramberg huizen vòòr afbraak 02-'09
Logo LHG
Ramberg huizen na afbraak 03-'09
Logo LHG
Schrijnwerkerij afbraak op 03-'09

RENOVATIE en INTEGRATIE i.p.v. SLOOP NEO-CLASSICISTISCHE HUIZENRIJ aan de RAMBERG LEUVEN
In een eerste brief, in 2005 aan de Stad Leuven overgemaakt, pleitte het Leuvens Historisch Genootschap bij het openbaar onderzoek voor het behoud van dit erfgoed en wees het LHG de stad Leuven op het belang van deze unieke restanten: drie neo-classicistische huizen aan de Ramberg en een voormalige schrijnwerkerij in de Schapenstraat.(Zie brief 1)
Het project werd in zijn eerste vorm niet goedgekeurd.

In een tweede brief, in 2007 aan de stad Leuven overgemaakt, werd na licht gewijzigde plannen, opnieuw door het LHG gepleit voor het behoud van beide gebouwengehelen met aanvulling van vernieuwende moderne elementen. (Zie brief 2)

Huizenrij Ramberg/Schapenstraat - Brief LHG aan de stad Leuven in 2005 bij openbaar onderzoek
Huizenrij Ramberg/Schapenstraat - Brief LHG aan de stad Leuven in 2007 bij openbaar onderzoek
Huizenrij Ramberg/Schapenstraat - Info-artikel 01 in LHG-Nieuwsbrief mei 2005, blz 15

Uiteindelijk werd door de stad Leuven toegelaten dat de huizenrij met de imposante dwarsvleugel, aan het parkje grenzend, opgetrokken in bak- en zandsteenarchitectuur met prachtige originele houten dakgebinten tegen de vlakte ging en er uiteindelijk slechts symbolisch ...één ‘muurdeeltje’ bewaard bleef. Het verdwenen erfgoed zal als een ‘decor-reconstructie ’vernieuwd' worden. Een krant schreeuwde vroeger in een lovend artikel ‘... Ramberg gered!...
De realiteit is dat Leuven in maart 2009 dit waardevol geheel van de laatste neo-classistische huizen rond het Damiaanplein-Ramberg zag verloren gaan, samen met een typisch schrijnwerkerij en bedrijfsgebouw, aanpalend in de Schapenstraat.

Afbraak laatste oude neo-classisitstiche woningen Ramberg-Damiaanplein - Info-artikel uit LHG-Nieuwsbrief maart 2009Logo LHG
Barbarasite Leuven tijdens opgravingen zone 1
Logo LHG
Barbarasite - perspectief nieuw project
Logo LHG
Barbarasite monumentaal herenhuis 'de Mévergnies'
vóór de afbraak in 2009
Logo LHG
Barbarasite - afbraak monumentaal herenhuis 'de Mévergnies' 2009
Logo LHG
Barbarasite - afbraak - interieur herenhuis 'de Mévergnies' 2009
BARBARASITE - EEN GEMISTE KANS VOOR DE INTEGRATIE VAN HET MONUMENTAAL HERENHUIS 'DE MEVERGNIES' en HET NALATEN VAN EEN 'VOLLEDIG' ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK VAN DE SITE AAN DE DIJLE-OEVER
Het huizenblok tussen de Barbarastraat en de Parijsstraat werd door de vroegere Boerenbond stapsgewijs afgebroken en tot parking omgevormd. Vandaag wordt een nieuw woningbouwproject uitgevoerd. Het LHG bracht een paar aandachtspunten aan, o.a. het behoud van het stadsgezicht op de Predikherenkerk vanuit de Rattemanspoort, het behoud van het neo-classicistich gebouw van de familie Nève de Mévergnies èn tevens de bakermat van de Boerenbond met als spilfiguur Emiel Vliebergh, het respecteren van de historische bouwhoogte in plaats van een woontoren, het vrijwaren van de volledige Dijleoever van bebouwing en het uitvoeren van een volledig archeologisch onderzoek in plaats van enkel de eerste parkingzone (ongeveer de helft van het terrein).

In 2006 werd gestart met de archeologische opgravingen, enkel op het eerste deel van het project, terwijl het interessantste archeologische deel door Prof. Mertens aangeduid, de zone tegen de Dijleoever, niet zou onderzocht worden. Het LHG pleitte telkens opnieuw om ook dit belangrijke tweede deel te onderzoeken, hetgeen door de stad en promotor werd afgedaan met de reden dat het archeologisch onderzoek op deel twee niet relevant was en dat ... er een onderlinge overeenkomst was gemaakt tussen stad, promotor en VIOE... om dit niet te doen. Waarom hier afbreuk werd gedaan aan de wetgeving om dit niet te doen behoort tot de beslissing van de beleidsmakers terzake. In 2008 werd de eerste nieuwbouwfaze afgerond. Het resultaat van deze versteende en starre nieuwe massa staat schril in contrast met de historische veelzijdigheid van de reeds vroeger door de Boerenbond afgebroken gebouwen


Sinds begin maart 2009 is de tweede faze volop in uitvoering en werden de nog bestaande gebouwen verder afgebroken, waaronder het befaamde neo-classicistische herenhuis de Mévergnies, met zijn prachtige opbouw, sierlijke gevel, poort en uniek interieur. Dit monumentaal gebouw was nochtans in de lijst en inventaris van het VIOE (Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed) opgenomen als waardevol erfgoed. Het LHG bleef aandringen op behoud van dit enige neo-classicistisch restant van deze site. In maart 2009 werd dit gebouw echter toch gesloopt. De prachtige bovenzaal, gebouwd voor de Boerenbond, waar eertijds belangrijke beslissingen werden genomen en waar tot voor kort op de gevel nog de vlag van KBC wapperde behoort nu tot het verleden. De opdrachtgever vernietigde zijn eigen historisch verleden en zijn betekenisvolle aanwezigheid in de stad Leuven. De lijst van het VIOE met de vermelding van dit monumentaal herenhuis blijkt nu van geen waarde te zijn. De reden waarom dit mooi pand moest verdwijnen is duidelijk. Het historisch pand 'stond in de weg' voor een nieuw geplande rendabele hogere woontoren.

Nu faze 2 in uitvoering gaat zullen bij de graafwerken ook de ondergrondse resten van de Barbarakapel, het Godshuis, de Barbaraschool en het Geuzenkerkhof in deze zone verdwijnen, zonder dat in deze zone hier archeologisch onderzoek zal gebeuren.
De uitspraak van wijlen Professor-archeoloog Mertens, een prominente kenner van de geschiedenis van de stad Leuven dat '... indien er ergens naar de oorsprong van Leuven moet gezocht worden, het de Barbarasite is ter hoogte van de Dijleoever..., is door de stad Leuven, de bouwheer nv. Resiterra en de verantwoordelijke toeziende overheid in de wind geslagen. Een onherstelbare ingreep in de geschiedenis van de stad Leuven . Ook de fundamenten uit de 13de eeuw van het eerste klooster van de Minderbroeders ligt in de tweede zone. Het LHG vreest ook hier voor het ergste. Alle waardevolle restanten verdwijnen in een snel tempo.

Een volledig artikel over deze site en de voordracht hierover is terug te vinden in 'Nieuwsbrief LHG 2007-03_Rede n.a.v. het Salon 'van Vikingkamp tot Barbarasite'.pdf".

De Barbarasite in Leuven, pleidooi voor erfgoed en archeologie
Rede n.a.v. het Salon 'van Vikingkamp tot Barbarasite'
Salon over de Barbarasite en Barbarahof. LHG
De Barbarasite een zicht op cultuur ?
Pleidooi voor de Barbarasite met antwoord van stad Leuven
Afbraak van het monumentaal herenhuis de Mévergnies - Info-artikel uit Nieuwsbrief 2009-01
Logo LHG
Voor het behoud van herenhuis De Grégoire en Helleputtevleugel!
Logo LHG
Tuinpaviljoen binnenhof
Logo LHG
Plan Smets, met behoud van de ankergebouwen Logo LHG
Plan De Gregorio 1, behoud ankergebouwen maar... Logo LHG
Recent Plan De Gregorio 2, verdwenen ankergebouwen
PROJECT JANSENIUSHOF - TABULA RASA of INTEGRATIE ERFGOED
In de jaren 2000 werd het project Hertogeneiland gelanceerd om de oude ziekenhuissite volledig te vervangen door een nieuwe projectontwikkeling. Het project ging, op enkele historische geklasseerde gebouwen na, uit van het tabula rasa principe. Het project werd om allerlei redenen en tekortkomingen in het ontwerp en visie tijdelijk bevroren en de aandacht verlegde zich naar de aanpalende Barbarasite.

In 2006 werd een deel van het project Hertogeneiland, namelijk 'Janseniushof', opnieuw gelanceerd en eind 2008 publiek voorgesteld. Naast enkele positieve verbeteringen in het plan, waaronder o.a. de verbeterde parkaanleg rond de Janseniustoren, werd echter tegelijkertijd schoon schip gemaakt met enkele waardevolle elementen en kwam er plots een torengebouw van 14 bouwlagen in het project getuimeld. Een nieuw torengebouw dat het bestaande unieke ensemble van de Janseniustoren en waterpoortgeheel schijnbaar wil overtreffen als nieuw 'baken'. Twee waardevolle elementen, het voormalig landbouwkundig instutuut (oorspronkelijk herenhuis Dé Grégoire, later Landbouwinstituut en Bosmuseum, Decanaat Geneeskunde) en het neo-classisistisch tuinpaviljoen worden nu in het plan toch volledig 'AF TE BREKEN' voorgesteld.
Het vreemde is dat in het oorspronkelijke plan en studie in opdracht van de stad Leuven (zie plan Smets) van Prof. M. Smets deze beide 'ankergebouwen' waren opgenomen als bestaande bakens. De slogan van '...het vervlechten van het bestaande weefsel met het nieuwe... ' door de nieuwe ontwerper A. De Gregorio en partners gepromoot, wordt zelf in het laatste planvoorstel met de voeten getreden. De enige restanten, ikonen van de vroegere aanwezigheid in het gebied verdwijnen om plaats te maken voor een 'razende trein' van rendabel appartementsgebouwen.
Men spreekt officieel nochtans telkens over 'woongelegenheden'!
Het LHG maakte recent een survey op inclusief fotomateriaal. Het belangrijkste gebouwengeheel bestaande uit het herenhuis 'De Gregoire' verbouwd en uitgebreid met een belangrijke neo-gotische vleugel van de befaamde architect Helleputte (zelf een Boerenbond-bezieler en voorloper van één van de belangrijke bouwpartners in NV Resiterra), werd opgenomen in de oauvre-cataloog van deze architect Helleputte. Het gebouw en paviljoen vormen de ankergebouwen en worden aanzien als enige restanten in deze projectzone. Ze werden in de eerste voorstellen als ankergebouwen in het project gehanteerd en zelfs in het eerste project van arch. De Gregorio behouden. (Zie plan De Gregorio 1)

Vandaag worden deze ankergebouwen door de projectontwikkelaar en stad als overbodig gezien en liggen ze zogenaamd in de weg om 'een wandelpad langs de groene dijleoever' te kunnen realiseren (Zie plan De Gregorio 2). Een zwak argument, en dit a posteriori, vermits er voldoende oplossingen zijn, om de groene dijleoever van een wandelpad te voorzien op deze plaats. Er is immers ruimte genoeg naast de Dijle en creatieve oplossingen voor het stuk ter hoogte van de aansluiting met de Minderbroedersstraat. Bijvoorbeeld kan men een aangepaste poort-doorgang voorzien in het ruime monumentale gebouw, zoals vroeger dikwijls gebeurde in onze historische stad. Ofwel kan men ter plaatse van de Dijlebrug een verbreding van de weg-brugzone realiseren tussen de twee Helleputte-gebouwen, die kan aansluiten op het Dijlepad. Een voorbeeld hiervan is de situatie aan de verruimde Dijleovergang aan het beeld van 'Pape Toon' in de Brusselsestraat. Dergelijke oplossingen zijn door de eeuwen heen op vele plaatsen in de stad gebruikt. We mogen toch veronderstellen dat men, zijn stad , zijn bijzondere plekken en de geschiedenis ervan kent.

Nu recent is er dus afstand genomen door de ontwerpers van de door hun zelf ontwikkelde filosofie van 'vervlechting van het verleden met het heden . Hopelijk een tijdelijke black-out of vergetelheid.
Het LHG maakte daarom een eerste open brief over aan de stad Leuven en publiceerde een eerste artikel in de nieuwsbrief nr 19 van januari 2009 over deze toenemende afbraakfobie. We hopen dat door een toenemende belangstelling en bredere consensus rond het behoud van dit waardevol erfgoed ook de Universiteit met haar belangrijke faculteit Landbouw en Geneeskunde haar roots hier zullen 'erkennen en koesteren' en niet totaal zullen laten uitvegen. Men mag 'de kip met de gouden eieren niet slachten'!
Dit wordt vervolgd bij het verder gepland 'openbaar onderzoek' in het najaar 2009.

LHG monumentenzorg Janseniushof 'open brief en info aan de stad - 2009
Aandachtspunten rond 's Hertogeneiland


Logo LHG
Waardering en bescherming van het Pleintje Vanden Tymplestraat Leuven
'T PLEINTJE in den VANDEN TYMPLESTRAAT te LEUVEN OP ZOEK NAAR BESCHERMING.
Het Leuvens Historisch Genootschap ontving van de bewoners van de site een verzoek tot steun voor het beschermen van een sfeervol en historisch uniek pleintje.
De huisjes zijn vroegere arbeiderswoningen die tijdens de industriële revolutie woonst verschaften aan de arbeiders die werkten in het aanpalende bedrijf. Dit bedrijf is het huidige bedrijf “Bonte Ateliers”. Op de structuurplannen van de stad Leuven koos de stad voor het verwijderen uit de stad van dit wereldvermaard bedrijf en kiest de stad om op de site van het bedrijf Bonte op termijn weer een groots en vervangend nieuwbouwproject te realiseren. De bewoners hebben tot op dit moment dit “historisch pleintje” nog kunnen vrijwaren van de grote plannen. Stilaan maar zeker wordt deze oase in de stad echter ingesloten en omringd door hoogbouw met vooral appartementen. Tijd dus voor een ommekeer in het beleid in deze allesverslindende vernieuwingsdrang.

Bescherming voor het Pleintje Vanden Tymplestraat te Leuven?

Logo LHG
Project Contiusorgel St.-Pieterskerk
CONTIUSORGEL IN DE ST.-PIETERSKERK. Een mooi geschenk maar een nefaste ingreep.
Het Leuvens Historisch Genootschap heeft na het analyseren van de voorliggende aanvraag en het meermaals bezoeken van de St.-Pieterskerk enkele fundamentele punten aan te brengen. We verwijzen als eerste naar onze Nieuwsbrief (jaargang 3, nr.4, december 2005, pag.2 tot 5) van het Leuvens Historisch Genootschap, waarin reeds een aantal inzichten werden aangebracht. Het loont de moeite om een aantal van onze eerdere bijdragen (GOKLO) te lezen in verband met de vroegere inkomportalen van de St.-Pieterskerk om te mogen besluiten dat er lichtzinnig is omgesprongen met het ontwerp van een prestigieus orgel in één van de belangrijkste historische monumenten van Leuven. Een barokorgel van dit formaat, met liefde aan de stad geschonken, hoort echter niet in de St.-Pieterskerk thuis, maar in een andere barokke kerk of kerk waar de er plaats is voor dit imposante orgel,zoals in de blinde westgevel van de Predikherenkerk, of in een aangepaste nieuw te bouwen ‘polyvalente concertzaal’. Meer hierover in de onderstaande artikels.

Ondertussen is er een info-vergadering uitgelegd dat er een nieuwe aanvraag voor het Contius-orgel al gebeuren voor de Sint-Michielskerk.
Het LHg vindt en vond dat deze oplossing van een barokke orgel in een barokke kerk de juiste keuze had kunnen zijn vanaf het begin. Einde goed al goed!
Hebben we het over orgels?
Monumentenzorg Contiusorgel St- Pieterskerk Leuven Bezwaarschrift LHG

Logo LHG
Zwembadsite - A. Smetsplein Leuven
ZWEMBADSITE
Het voomalige modernistisch zwembad van de sociaal bewogen en bekende architect BRUNFEAUT werd afgebroken om plaats te maken voor een nieuw woningbouwproject. Het LHG betreurde deze lichtzinnige afbraak.
Opgravingen in het onbebouwde deel werden uitgevoerd en leverde enkele merkwaardige resten op van het middeleeuwse leven op deze plek. Meer hierover in de verschillende artikels.

Het stedelijk zwembad te Leuven
Melding van opgravingen zwembadsite
Archeologische opgraving Zwembadsite - Verslag

Logo LHG
Kankerinstituut Ziekenhuissite
HERTOGENDAL
Door de verhuis van de vroegere ziekenhuizen St.-Pieter en St.-Rafaël wordt de ziekenhuissite ontmanteld en bijna volledig afgebroken op enkele beschermde monumenten na. Ook een aantal waardevolle gebouwen zoals het Kankerinstituut, de huizenrij van de Cuythoeck.. enz. dreigen te verdwijnen. Het LHG pleit voor een selectief bewaren van 'historisch' belangrijke bebouwing. Meer over de visie van het LHG o.a. in het artikel over 'Aandachtspunten rond 's Hertogeneiland'

Aandachtspunten rond 's Hertogeneiland
Sitebezoek rond 's Hertogeneiland : deel 1

Logo LHG
Museumsite Van Humbeeck-Piron
Logo LHG Renovatie- en uitbreidingsproject 3hoog
VAN HUMBEECK- PIRON MUSEUMSITE
De Museumsite Van Humbeeck-Piron, gelegen op de westerhelling van de stad Leuven, werd in 2006 door de provincie verkocht. Het kunstenaarskoppel VAN HUMBEECK-PIRON bouwde dit domein uit met enkele markante huizen en een sfeervol park. Een beschermngsprocedure werd met steun van het LHG ingebracht. Het LHG pleit voor valoriseren van deze culturele site met het bijzonder parklandschap en vraagt een omzichtig omspringen met de bestaande beeldbepalende gebouwen en open ruimte. Meer hierover in het artikel 'Museumsite Van Humbeeck-Piron - een bescherming waard'

Eind 2004 werd de procedure tot openbare verkoop ingezet van het voormalige Provinciaal Museum Van Humbeeck-Piron, gelegen aan de Mechelsevest nr. 90 in Leuven. Het grote eigendom werd losjes verdeeld in vijf loten, waarvan drie bebouwd, en werd aangeprezen als ‘uitzonderlijk onroerend goed’ om te verkavelen en te bebouwen.
Een werkgroep van het Leuvens Historisch Genootschap nam het initiatief een onderzoek uit te voeren naar de geschiedenis van de site en de achtergronden van de verkoop, niet alleen om de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten ervan te onderkennen in het kader van een beschermingsprocedure maar vooral om de gevolgen van een mogelijke privatisering van het terrein voor dit stadsdeel te evalueren. Dit onderzoek bracht de uitzonderlijke kwaliteiten van de site als gesamtkunstwerk aan het licht en stelde de onrechtmatige vervreemding van de gronden en gebouwen aan de kaak.
Anno 2007 kwam de bevrijdende mededeling dat er op de site een congrescentrum zou ondergebracht worden. Geen appartementen, geen luxevilla’s. We konden ons geen betere bestemming indenken dan een congrescentrum met haar nieuwe benaming ‘3hoog Leuven’. Een onverwachte ommekeer. Samen met enkele leden van de Vrienden van Van Humbeeck-Piron, onder leiding van Jacques Halflants, bezieler en pleitbezorger van deze site vanaf het eerste uur, bracht het LHG recent een bezoek aan het project, kregen we uitleg en mochten we met verwondering creativiteit en visie ervaren. Van Humbeeck Piron te Leuven, herbestemming tot Congrescentrum. LHG
De Museumsite Van Humbeeck-Piron - een bescherming waard
De site Van Humbeeck Piron... een verrassende wendig. Info-artikel in LHG-Nieuwsbrief januari 2009, blz 12

Logo LHG
Deel Weeshuissite Leuven
WEESHUISSITE
In de jaren 70' werd het voorste deel van het Weeshuis in de F. Lintsstraat plots afgebroken om plaats te maken voor een parking. Vandaag wordt een nieuw project voorbereid waarbij de resterende waardevolle gebouwen dreigen te verdwijnen. Het LHG pleit om de meest waardevolle gebouwen te integeren in het nieuwe project.

Het weeshuis te Leuven, pleidooi voor bewaring
Het weeshuis te Leuven een laatste restant
Weeshuissite Patrimonium - nieuws 01